برخی از روایات موجود در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم در باب های مختلف با روایات شیعه مطابق هستند زیرا آنها روایات پیامبر را از طریق اصحاب آورده اند و کتاب های روایی شیعه آن روایات را از طریق...

ادامه مطلب ...