مقدمه اعمال و رفتار و موضع گیری های اجتماعی هر فردی حکایت از باورهای اعتقادی او دارد. حال اگر این جهت گیری ها در راستای تحقق آرمانهای دینی در جوی مملو از خفقان صورت پذیرد، به طور قطع کاشف از عمق...

ادامه مطلب ...