سوال : آیا حدیث کساء معتبر است؟ پاسخ : مسئله اول اصل وقوع واقعه کساء است و مسئله دیگر حدیث کساء منقول از حضرت زهرا (س) است که در برخی کتب مانند انتهای مفاتیح الجنان نقل شده است. در خصوص اصل واقعه...

ادامه مطلب ...