آیا جهنم جنیان و انسانها یکی است ؟

جهنم جنیان در قرآن کریم از زبان جنیان آمده است : «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشد و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا » برخی از ما مسلمان، و برخی قاسط هستند بین آنان که مسلمانند رستگاری را پی جستند و اما قاسطین هیزم دوزخند از این دو آیه […]