سوال : چرا دیه در ماه های حرام دو برابر است ؟ مگر در ایران کنونی اعراب جاهلیت ساکنند که به علت جنگ های زیاد عده ای از ماه ها را حرام اعلام کنند تا خونریزی ها کمتر شود؟ افزایش دیه در ماه های...

ادامه مطلب ...