دولت میانه رو ، دولت مورد علاقه آمریکا!؟

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بتوان گفت یکی از رموز موفقیت کشورهای پیشرفته مخصوصا کشور های استعمارگر آینده نگری و برنامه ریزی بلند مدت پیاده کردن این برنامه ها توسط احزاب مختلف حاکم ، طی ادوار مختلف است . شاهد هستیم که سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران هرگز تغییری نکرده است و در طول […]