برخی از روایات موجود در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم در باب های مختلف با روایات شیعه مطابق هستند

زیرا آنها روایات پیامبر را از طریق اصحاب آورده اند و کتاب های روایی شیعه آن روایات را از طریق پیامبر آورده اند از این رو از حیث مضمون و لفظ در موارد زیادی با هم مطابق می باشند.

در چند باب مطابقت کم است: یکی در باب امامت و جانشینی رسول خدا که آنها با توجه به اعتقادی که به خلفا داشته و جریان خلافت را مطابق حق می دانند، روایاتی که با این موضوع همخوان نبوده را نقل نکرده یا توجیه رده و دخل و تصرف نموده اند تا با اعتقادشان همراستا باشد و روایاتی که مطابق اعتقادشان وضع شده را آورده اند.

دوم در باب فضایل که سعی داشته اند. فضایل امام علی و اهل بیت را کتمان کنند و در مقابل برای دیگران روایاتی حاکی از فضایل تراشیده اند.

با این وجود باز هم روایات فضایل اهل بیت در این کتاب ها فراوان است که بعضی افراد آنها را جمع آوری کرده اند از جمله “فضایل الخمسه من الصحاح السته”، فیروزآبادی، تهران، اسلامیه ، ۱۴۱۰ ق.

در باب های دیگر هم با توجه به این که این عالمان از باب علم پیامبر (امام علی و فرزندان معصومش) فاصله گرفته و دیگران را مرجع علمی خود قرار داده اند، روایاتی نقل کرده اند که حق نیست و از اسرائیلیات و ساخته یهود و مسیحیانی است (مثل کعب الاحبار و عبد الله سلام و وهب بن منبه و …)که اظهار اسلام کردند و باور های خود را در قالب روایت به فرهنگ اسلامی تزریق کردند. طبیعی است که این روایات با روایات ما از معصومین سازگار نمی باشد و برای اطلاع از آنها می توانید به کتاب، محمد صادق نجمی و هاشم زاده هریسی، سیری در صحیحین، مراجعه کنید.

در باب احکام هم چون دخالت های بیجای خلفا در احکام و بدعت های آنان انحراف هایی به وجود آورد که مورد قبول آنها بود ، به نقل جعلیاتی که توجیه گر این اقدامات است، پرداختند مثل روایات آنها در باب وضو و تکتف (دست بسته نماز خواندن ) ، متعه و … از این رو در این زمینه ها هم مطابقت روایات خیلی کم است.