سؤال : چرا برخی از جوانان دین گریز شده اند؟

 

پاسخ:

1- وارد کردن خرافات در دین

2- جهل و نا آگاهی برخی مبلغان دین

3- عملکرد غلط بعضی مسئولین یا افراد مذهبی

4- تضاد دین ، مذهب و تجدد

5- تبلیغات سوء مخالفان مذهب

6- برداشت غلط از مفاهیم مذهبی

7- تک بعدی دیدن دین

8- غرق شدن در شهوات و دنیا

جهل ونا اگاهی دینی: بسیاری از جوانان اطلاعات کافی از دین و اصول عقاید و احکام و اخلاق  پاک و روش زندگی معصومین ندارند و برعکس فقط یکسری معلومات فیزیک ، شیمی و ریاضی و کلیات تاریخ و زبان و غیره خوانده اند، تازه کاش زبان خارجی را هم طوری آموزش می دیدند که می توانستند مثل هندی ها انگلیسی صحبت کنند ،