از برخی ایات قران می توان استفاده کرد که جنیان مانند انسان ازدواج و زاد و ولد دارند. در آیات قرآن، در وصف حوریان بهشتی آمده است: لم یطمثهن انس قبلهم ولاجان؛ حوریان بهشتی را که قبلاً نه آدمی و نه جن دست زده است.(۱)

این آیه دلالت دارد جن هم آمیزش دارد و تکثیر نوع آن به وسیله مقاربت نر و ماده صورت می‏گیرد.
در آیه ای دیگر برای شیطان فرزند و ذریه عنوان شده است:
.. أفتخذونه و ذریته أولیاء مِن دونی؛ آیا او (ابلیس) و فرزندانش را به جای من (خدا) دوستان خود انتخاب می‏کنید، در حالی که دشمن شماهستند؟!.(۲)
امکان دارد مقصود از ذریه و فرزندان شیطان، پیروان و یاران او و کسانی که از وی پیروی می‏کنند باشد.
مردی به شعبی که از علمای مشهور زمانش بود گفت: سؤالی دارم که می‏خواهم برایم حل کنید، گفت: چه می‏گویی؟ گفت: شیطان زن دارد؟ شعبی یادش به آیه هو و ذریته که برای شیطان اولاد اثبات می‏کند افتاد و گفت: بچه دارد و چه بسا ازدواج کرده و زن هم داشته باشد. گفت: اسم زنش چیست؟ جواب داد: در مجلس عقدش نبودم که اسم زنش را بدانم. تو مواظب باش از راهی که شیطان می‏خواهد بر تو تسلّط پیدا کند، آن راه را ببندی.(۳)

در قرآن کریم تصریح شده است که اجنّه مانند ملائکه مجرد و روحانی نیستند، بلکه مانند انسان و حیوان، جسمیّت و نیز جنسیّت دارند. چنان چه می‌فرماید:
«و َأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا» (الجنّ، ۶)
ترجمه: و مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى‏بردند و بر سرکشى آنها مى‏افزودند.

بدیهی است که وقتی جنسیّت مذکر و مؤنث یا نری و مادگی باشد، قوای شهوت جنسی که ازدواج و زاد و ولد را ایجاب می‌کند نیز وجود دارد. چنان چه در قرآن کریم مؤمن را به تزویج حوریانی بشارت و وعده می‌دهد که هیچ انس و جنّی آنها را لمس نکرده‌اند:
«فیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ» (الرحمن، ۵۶)
ترجمه: در آن [باغ‌ها دلبرانى] فروهشته‏نگاهند که دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها نرسیده است.
از این رو در قرآن کریم تصریح شده است که جنیّان و از جمله ابلیس و سایر اجنّه‌ی شیطان نیز «ذریه و نسل» دارند و به انسان می‌فرماید که به جای خدا از ابلیس و ذریه‌ی او تبعیت نکنید. (کهف،۵۰ )

پی نوشت‏ها:
۱. الرّحمن (۵۵) آیه ۵۶.
۲. کهف (۱۸) آیه ۵۰.
۳. علیرضا رجالی تهرانی، جن و شیطان، ص ۵۷.