السلام عليك يا ابا عبدالله تمام فیوضات ماه رمضان را ما از آقايمان ابي عبدالله داريم؛ چون اگر نبود وجود نازنينش، آن نهضت مقدسش ديگر ما از اين چيزها بهره نداشتيم. يك وقت يادم مي آيد ما مدينه بوديم احرام بستيم يك عده زياد از آن رفقا به آن اتوبوسهاي بي سقف ديديد كه انشاء الله خدا قسمت كند همه تان ببينيد با آنها رفتند به طرف مكه معظمه بنده بودم و هفت هشت ده نفر ديگر با يك ماشين كوچكتري كه آن هم سقف نداشت محرم شديم از مسجد شجره ما رفتيم يك صاحبدلي بود در ماشين آمد اينكه برويم بيرون گفت: آقا الآن چه ذكري مناسب ما از اينجا مي رويم بيرون يك دفعه به زبانم گذاشته شد گفتم: بگو « السلام عليك يا ابا عبدالله»؛ گفتم: مي دانيد چرا گفتم تمام اين شور و حال را از بركت آقا است، اگر آقا نبود اينها ديگر به ما نمي رسيد.  

 

دم افطار وقتي كه افطار مي كنيد به ياد تشنگي ابي عبدالله بيافتيد. بله، روزه خيلي اسرار دارد تقريباً قريب به اين مضامين از خود آقا رسيده است ديگر وقتي كه مي فرمايد: شيعيان آب گوارا خورديد، مرا ياد كنيد يك نفر مي گفت: بچة سه سالة من نصف شب آب خواست پا شدم آب دادم نصف شب ديدم كه آب را خورد گفت: لعنت بر يزيد يك حالي شدم من نصف شب. خدايا! بچه ي من آب مي خورد مي گويد: لعنت بر يزيد. بله، در تشنگي هاي ماه مبارك رمضان به ياد آقا بيافتيد. چقدر زيبا گفته است محتشم، ایشان يك خصوصياتي دارد آقا كه هيچ كس ندارد دوازده بند محتشم عجيب است مي دانيد علتش هم چه هست علتش اين است كه مي گويند: رسول اكرم آمد به خوابش فرمود: براي پسرم مرثيه نمي گويي؟

گفت: آقا چطور بگويم مي گويند: بيت اول را پيغمبر اكرم فرمود به زبانش انداخت اين بيدار شد پشتش را گرفت؛ يعني ديگر زيباتر از اين گفته نشده است. خلاصه آدم خيال مي كند كه در خيمه ي ابي عبدالله نشسته است اين شعرها را گفته است. مي گويد: زان تشنگان توجه كرديد چقدر زيبا گفته است زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد. عيوق چرا گفته است اينها اطلاعات علمي شاعر را مي رساند.

البته ما مسلمانها اين را صحه نمي گذاريم در عرف اديان گذشته، عيوق را مي گفتند الهة آب است. در بين ستارگان آن را انتخاب كرده است اطلاعات و دانش شاعر را مي رساند چقدر زيباست مي گويد: « زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد فرياد العطش به بيابان كربلا»؛ « از آب هم مضايقه كردند كوفيان خوش داشتند حرمت مهمان كربلا»؛ اينطور مهمانداري مي كنند به مهمان آب نمي دهند. اين است كه دم افطار بگوييد: « سلام الله علي الحسين» يا بگوييد « السلام عليك يا ابا عبدالله» بله، هم ياد ابي عبدالله جلوه مي دهد اين اعمال ما را و هم كه اداي وظيفه كرده ايم